Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Polimedence (cégnév: Polimedence KFT, továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://polimedence.hu/ és https://polimedence.com/ Honlapján (továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), valamint a Szolgáltató által – jelen ÁSZF-ből származó kötelezettségeinek teljesítéséhez és jogainak gyakorlásához – igénybe vett vállalkozások (a továbbiakban: Közreműködő) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja, hogy a Honlapon elérhetővé tett medencéket, medencefedéseket és a hozzájuk kapcsolódó tartozékokat (a továbbiakban: termékek) Szolgáltató üzletszerűen értékesítse.

Jelen ÁSZF minden szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató és Ügyfél (továbbiakban együtt: Felek) a fent megjelölt Honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Amennyiben Ügyfél az ügyletkötés során fogyasztóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést nem szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak minősül. Az ügyletből eredő fogyasztói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képező Fogyasztóvédelmi tájékoztatás útján adja meg.

Figyelemmel arra, hogy a megrendelések járó kivitelezési munkákkal a Szolgáltató jelen ÁSZF szerint olyan szerződés teljesítésére vállal kötelezettséget, amelynek tárgya új építmény építése, vagy meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység vagy helyiség jelentős átalakítása, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya a Szolgáltató tevékenységére nem terjed ki.

A Honlap szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi Ügyfele jogosult igénybe venni,  továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név:                                                          Polimedence KFT.

Székhely:                                                  1185 Budapest, Üllői út 485.

Cégjegyzékszám:                                      01-09-384574

Adószám:                                                  29253386-2-43

Közösségi adószám:                                 HU29253386

Telefonos elérhetőség:                              +36 30 932 6950

Elektronikus elérhetőség:                          info@polimedence.com

 

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2.1. A Szolgáltató által nyújtott termékek megvásárlása elektronikus úton leadott ajánlatkéréssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.2. Ügyfél az adott termék vásárlására vonatkozó ajánlatát a vonatkozó adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, az „Ajánlat elküldése” gombra kattintással küldi meg Szolgáltató részére. A Szolgáltató az Ügyfél ajánlatát egy visszaigazoló e-mail útján fogadja el, amely kifejezetten tartalmazza a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatát. A felek között ily módon – magyar nyelven - létrejött szerződésírásba foglalt szerződésnek minősül.

 1. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Szolgáltató kötelezettsége jelen ÁSZF-nek megfelelően, a megrendelt terméket elkészíttetni, azt az Ügyfél által kijelölt helyszínre elszállíttatni, a termék tulajdonjogát átruházni és – szükség szerint – gondoskodni termékre vonatkozó minden leírás átadása iránt. A teljesítés helye – amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik vagy a Felek eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató telephelye (Nagytarcsa, Asbóth Oszkár utca).

3.2. A megrendelés során az „Szállítási cím” megadása esetén Szolgáltató köteles a terméket az Ügyfélhez továbbítani, illetve annak továbbításáról gondoskodni a megrendelés során az Ügyfél által a „Szállítási mód” alatt megjelölt módon. A fuvarozás díja a Szolgáltató által kiküldött ajánlatban (ÁSZF 5.8. pontja) kerül feltüntetésre. A termék jelen pontban meghatározott módon történő átvétele esetén Ügyfél a megrendelés során a teljes szerződéses összeg előre utalásával köteles megfizetni.

3.3. Szolgáltató köteles a terméket a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és leírás szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően tárolt módon szolgáltatni.

3.4. A Szolgáltató nem köteles a Ügyfél esetleges pályázati megfelelősségében segédkezni, így a Szolgáltató hivatalos árajánlatát más formára átírni, a termékekhez a jogszabályi előírásokon felüli dokumentumokat biztosítani, a pályázati kiíróval egyeztetni, illetve egyéb, a pályázati kiíró által jogszabályi kötelezettségen felüli kívánalmaknak eleget tenni. A Szolgáltató továbbá nem vonható felelősségre az Ügyfél pályázati benyújtásának meghiúsulásáért késedelméért, illetve a pályázati elbírálás eredményéért.

 

 1. ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Ügyfél jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles a kiszállítás helyét a termék kiszolgálására alkalmassá tenni, megfizetni a Szolgáltatónak járó díjat és átvenni a terméket.
Amennyiben a kiszállítási hely nehezen megközelíthető, valamilyen módon akadályoztatott, esetleg a területre történő behajtás engedélyköteles, úgy az alkalmassá tétel az Ügyfél feladata, és az akadályoztatásról a szállítást megelőzően írásban tájékoztatnia szükséges a Szolgáltatót. Amennyiben a szállítás az Ügyfél hibájából meghiúsul, úgy a Szolgáltató az újbóli kiszállítás díját az Ügyfélre terhelheti. Az ily módon kialakult újbóli kiszállítás kizárja a Szolgáltató késedelmes teljesítését.

4.2. Díj megfizetése. Az Ügyfél ezen kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Ptk. és az Elkertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. Amennyiben az Ügyfél előre-utalással kívánja kiegyenlíteni a végösszeget, úgy a pontos végösszegnek a szállítás napja előtt be kell érkeznie a Szolgáltató számlájára, ennek hiányában a szállítás megtagadható.
A fizetési késedelem kizárja a Szolgáltató késedelmes teljesítését.

4.3. Ügyfélnek a szerződés létrejöttét követően (ÁSZF 5.8. pont) előleget kell fizetnie az alábbi esetekben: (1) a Szolgáltató helyszíni beszerelést vállal, (2) egyedi esetekben, mint például Magyarország határain túlra történő szállítás, egy Megrendelőnek több medence vagy medencefedés kiszállítása. (3) A Szolgáltató által meghatározott esetekben, amennyiben a Megrendelő az előlegfizetés szükségességéről a megrendelés rögzítése előtt értesül.
Az előlegfizetési kötelezettség teljesítéséig a Szolgáltató nem köteles megkezdeni a megrendeléssel járó munkákat. Az előlegfizetés hiánya kizárja a Szolgáltató késedelmét, ugyanakkor a Szolgáltató saját hatáskörben eltekinthet az előleg bekérésétől.

4.4. Az Ügyfél a termék megvizsgálása hiányában is köteles megfizetni a díjat.

 

 1. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

5.1. A Honlapon szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó utasításokat a konkrét medence és medencefedés információs oldaláról, illetve – ahol szükséges – a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.

5.2. Az egyes termékek ajánlatkérés feladására a Honlapon az erre szolgáló űrlap kitöltésével, illetve telefonon, vagy e-mailben, vagy személyesen van lehetőség.

5.3. Az ajánlatkérés megküldésére az „Ingyenes Ajánlatkérés” feliratra kattintást követően kerül sor. Az ajánlatkérés megküldése az Ügyfél számára nem keletkeztet ajánlati kötöttséget, illetve fizetési kötelezettséget.

5.4. Az Ügyfél vállalja, hogy a megrendelés során megadott adatokat szükség szerint – az Ügyfél külön e-mailes értesítése alapján – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség és késedelem az Ügyfelet terheli.

5.5.  Az ajánlatkérés alapján a Szolgáltató által jelen ÁSZF 5.8. és 7.1. pontja szerint tett ajánlatról, így a megrendelés részletes feltételeiről a Felek szabadon egyeztethetnek. A Szolgáltató ajánlatának elfogadása előtt az Ügyfél bármilyen – akár a megrendelést érintő lényeges kérdésekkel, valamint kiegészítő, vagy egyéb feltételekkel kapcsolatban – módosítási igényét jogosult jelezni a Szolgáltató felé.

5.6. A Szolgáltató az Ügyfél módosítási igényeinek teljes figyelembevételével állítja össze ajánlatát. A végleges ajánlatot a Szolgáltató e-mail útján küldi meg az Ügyfél részére, mely e-mailben feltüntetésre kerülnek a rendelés lényeges adatai, a rendelési azonosító, valamint a szállítási és fizetési feltételek.
Az árajánlat kér részre tagolódik:

Az ajánlat megküldését követően az Ügyfél jogosult elfogadni azt. Az Ügyfél ilyenkor csak kivételes esetben jelezhet további módosítási igényeket. Felek között a szerződés a végleges ajánlat írásos (e-mailben jelzett) elfogadásával jön létre.

5.7. Az Ügyfél a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat (a medence vagy medencefedés gyártásának megkezdéséig), ezt követően a teljesítésig a szerződéstől el nem állhat.
A Szolgáltató termékei egyedi terméknek, melyek esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, "14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek" 29. § (1) pontja szerint a termék legyártását követően el nem állhat, mivel a termék kifejezetten az Ügyfél igényeire szerint és a személyére szabva készült el.

5.8. A Honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Honlapon végzett módosítás a már megrendelt és kifizetett termékekért fizetendő díjat nem befolyásolja.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, illetve az árajánlatába, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5.9. Tekintettel arra, hogy a termékek díja vállalkozási tevékenységgel elérhető eredmény (mű) megvalósításának ellenértékének minősül, a díj a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése alapján átalánydíjként kerül meghatározásra.

5.10. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.11. Az Ügyfél a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfél emellett megrendelési igényével igazolja, hogy cselekvőképes, felnőttkorú magánszemély, illetve Magyarországon bejegyzett jogi személy.

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen (megelőző oldal tartalma esetén a „vissza” gomb megnyomásával).

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

7.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés (ajánlatkérés) megérkezését a Szolgáltató legkésőbb 24 órán belül, visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az ajánlattételi felhívás alapján összeállított ajánlatot. Ez a visszaigazoló e-mail tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett, illetve a Szolgáltató számára 30 napos, vagy a visszavonásig érvényes ajánlattételi kötöttséget keletkeztet.

7.2. A Szolgáltató a beérkező ajánlatkérések feldolgozása során saját fejlesztésű ajánlatkezelő-szoftvert alkalmaz. Ha az Ügyfél megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és – akár a szoftver működésére, vagy egyéb mulasztásra visszavezethető – hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő ajánlati adatok tekintetében, azt jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató az ajánlatát ennek megfelelően módosítja. A módosított ajánlatot az Ügyfél nem köteles elfogadni.

 1. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

8.1. A tevékenység végzésének feltételeit a Szolgáltató úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. A Szolgáltató az Ügyfél utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha az Ügyfél célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles őt erre figyelmeztetni. Ha az Ügyfél a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szolgáltató a szerződéstől elállhat vagy a feladatot az Ügyfél utasításai szerint, az Ügyfél kockázatára elláthatja. A Szolgáltató köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

8.2. A Szolgáltatót a díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg az Ügyfélnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a szerződés következtében (a teljesítés során) birtokába kerültek.

8.3. A Szolgáltató – amennyiben erre az Ügyféltől igény érkezik -  a medence telepítési munkáit leszervezi a Közreműködővel. A Szolgáltató ugyanakkor csupán kommunikációs segédkezőként van jelen a medencetelepítés szervezésekor, annak elvégzéséért, illetve a munkáért kalkulált árakért, a tételek begyűjtéséért nem felelős, a Közreműködővel az Ügyfél külön megegyezés keretében állapodik meg a munka elvégzéséről és annak költségeiről, ütemezéséről.

8.4.  A Szolgáltató az általa javasolt, a medencetelepítést elvégző Közreműködő által okozott károkért felelősséggel nem tartozik. Amennyiben a telepítés során károkozás történik, vagy a telepítést követően a telepítés hibáira visszavezethető károkozás valósul meg, úgy az Ügyfél a kártérítési igényével közvetlenül a Közreműködőhöz fordulhat panaszával.

8.5. A Szolgáltató a medencefedések telepítését - a medencetelepítéssel ellentétben - saját maga végzi, így az ilyen esetben felmerülő költségeket a Szolgáltató kalkulálja árajánlatában, illetve esetleges károkozás esetén felelősségre vonható, amennyiben az okozott kár visszavezethető a Szolgáltató tevékenységére.

8.6. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és

(1) a lehetetlenné válás oka a Szolgáltató érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt,

(2) a lehetetlenné válás oka az Ügyfél érdekkörében merült fel, a Szolgáltatót a díj megilleti, de az Ügyfél levonhatja azt az összeget, amelyet a Szolgáltató a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna,

(3) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Szolgáltatót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

Lehetetlenülés esetén az Ügyfél követelheti, hogy a Szolgáltató a megkezdett, de be nem fejezett művet neki adja át; ebben az esetben a jogalap nélküli gazdagodás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

8.6. A teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be. Mivel a szerződés teljesítéséhez a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására köteles, a dolog a termék átadásával és a díj megfizetésével kerül az Ügyfél tulajdonába.

 

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

9.1.A honlapon, illetve az árajánlatban szereplő árak bruttó (Általános Forgalmi Adóval terhelt, +27%) árat jelölnek. A megrendelés során a Szolgáltató - a hatályos jogszabályok alapján - számlát állít ki az Ügyfél felé az elfogadott árajánlat végösszegének megfelelően, a szállítást megelőzően online formátumban (e-mail csatolmányként előre utalás esetén) az Ügyfél rendelkezésére bocsájt. A számlákat a Szolgáltató a "https://www.szamlazz.hu" rendszerén keresztül készíti el. A számla kiállításának követelménye a Megrendelő pontos nevének és hivatalos lakcímének felvétele, így ezt - amennyiben a kiállítást megelőzően nem történt meg - a Szolgáltató elkéri a Megrendelőtől, akinek ezt kötelező megadnia, hogy részére a sázmla elkészíthető legyen.

9.2. Az Ügyfél az előleget (ÁSZF 4.3. pont), illetve megrendelés díját a szerződés létrejöttét követően (ÁSZF 5.8. pont) átutalással egyenlítheti ki. Az egyes fizetési módokra vonatkozó részletes tájékoztatást az Ügyfél részére a Szolgáltató ajánlatában adja meg.

9.3. Az Ügyfél a megrendelés teljes díját legkésőbb a termék átadásáig köteles megfizetni. Amennyiben nem kerül kiszállításra valamennyi megrendelt termék, az Ügyfél a ki nem szállított termékek díját azok átadásáig köteles megfizetni.

9.4. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton megküldött számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha az Ügyfél elektronikus úton megküldendő számlája vagy díjbekérője elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára a számlát/díjbekérőt. Az elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlát Ügyfél köteles kinyomtatni és mint papír alapú számlát könyvelésében nyilvántartani.

9.5. Az Ügyfél az árajánlatban a medence és annak közvetlen tartozékainak ellenértékét (árajánlatban: "Kedvezményes végösszeg" rész) köteles megfizetni a Szolgáltató felé ( a 9.1 pont alapján).

 1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

10.1. A Honlapon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban, valamint a szállítást megelőző e-mailes tájékoztatókban meghatározott szállítási időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre.

10.2. A szállítás fuvarozó cég igénybevételével történik, a cég központi telephelyéről indítva: 2142 Nagytarcsa 093/387 hrsz.. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni, kivéve, ha erre vonatkozóan a felek külön írásban megállapodnak. A Szolgáltató kötelezettsége kizárólag a termék szállítási címre történő kiszállítására terjed ki. A fuvarozó cég a szállítási címre való megérkezést és az Ügyfél értesítését követően legfeljebb 40 percig köteles a szállítási címen tartózkodni. Amennyiben a kiszállításról az Ügyfél nem gondoskodik a termék átvétele iránt, a fuvarcég nem köteles a helyszínen maradni. Ebben az esetben a Szolgáltató újabb időpontot egyeztet az Ügyféllel. Az ismételt kiszállítás költségeit – amelybe beletartoznak a késztermék indokolt tárolásával járó kiadások is, például raktárbérlés – az Ügyfél köteles viselni.

10.3. Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig a kiszolgálást a Szolgáltató szüneteltetheti, az újabb rendelés kiegyenlített vételárát a korábbi tartozásba beszámíthatja. Az Ügyfél a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A tartozások behajtásából származó valamennyi költséget az Ügyfél viseli.

10.4. Az Ügyfél köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a terméket tételesen ellenőrizni, hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni és a kiszállított terméket elhelyezni a szállítási címen belül. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a fuvarozót terheli a felelősség.

10.5. A jelen pontban szereplő valamennyi szállítási feltétel az esetlegesen e-mailen, telefonon és személyesen leadott rendelésekre egyaránt vonatkozik.

 

 1. FELELŐSSÉG

11.1.  A véletlenül közzétett, az Ügyfél Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

11.2.  A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által megvalósított esetleges jogsértésekért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a szállítási cím alatti kert állagának megóvásáért. A szállítójárműről való levétel és a termék elhelyezése közötti időszakban esetlegesen bekövetkező személyi, illetve tárgyi sérülésekért a Szolgáltató – tekintettel arra, hogy a termék elhelyezése a kiszállítást követően az Ügyfél kötelezettsége – nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nem vállal kötbérfizetési kötelezettséget.

11.3.  A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa (a továbbiakban: vis maior körülmények). Vis maior körülménynek minősülnek különösen az alábbiak: a termék kiszállítása kapcsán az időjárási viszontagságok, közúti torlódások, balesti tényezők, szállítójármű technikai problémái, a szállításban közreműködő személyek előre nem látható betegségei, járványhelyzet, közútkezelői engedély hivatali visszatartása, előre nem látható késedelem a sorban megelőző szállításnál, illetve az Ügyfél érdekkörében felmerülő körülmények (például ha a munkagödör kialakítása hiányos a kiszállítás teljesítésekor, vagy ha az előzetesen fel nem mért szállítási cím nem megközelíthető és erről a körülményről a Szolgáltató nem kapott írásos tájékoztatást az Ügyféltől előzetesen).

11.4. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez, illetve joga gyakorlásához más személy (fuvarozók) Közreműködését veszi igénybe. A Közreműködőre – az általuk végzett tevékenység ellátása során – ugyanazok a – jelen ÁSZF 8. és 10. pontjában szereplő – kötelezettségek vonatkoznak, mint a Szolgáltatóra, figyelembe véve a jogviszony természetéből fakadó eltéréseket, illetve Szolgáltató utasítási jogát.

11.5.  A termékértékesítés esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

11.6.  Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11.7. A Szolgáltató a megrendelt medencetestre 10 éves szavatosságot/garanciát vállal, melynek feltételei és működése a medencetest átvételekor az Ügyfélnek elküldött garanciapapíron szerepel. A Szolgáltató a garanciapapírt a medencetest átadásakor haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanappal köteles elektronikus formában megküldeni az Ügyfélnek.

 1. SZELLEMI TULAJDON

12.1. A Honlap és annak képi és szöveges valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

12.2.  A Honlap tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy nyomtatása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

12.3.  A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

13.1.  A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

13.2.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

13.3. Figyelemmel a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008. számú EK rendelet (Róma I. rendelet) 6. cikk (2) bekezdésére, amennyiben a fogyasztóként eljáró Ügyfél szokásos tartózkodási helye szerinti jog magasabb védelmet biztosít az Ügyfél részére a magyar joghoz képest, a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti jog rendelkezése alkalmazandó.

 

Hatálybalépés dátuma: 2021.05.18.

Jelen ÁSZF internetes elérésének helye: https://polimedence.hu/pages/polimedence-aszf